Nyheter

Norsk jazzforums innspill til statsbudsjettet 2023

Norsk jazzforum har levert høringssvar til Stortingets familie- og kulturkomité og utenriks- og forsvarskomité om statsbudsjettet for 2023. Regionale jazzensembler, Norsk kulturråds tilskuddsordninger, regionale kulturfond og UDs kulturmidler var sentrale saker i innspillene.

Det var budsjetthøring i Stortingets familie- og kulturkomiteen tirsdag 25. oktober. Styreleder i Norsk jazzforum, Ingrid Brattset, og daglig leder i Østnorsk jazzsenter, Kari Grete Jacobsen, stilte på høring for å formidle behovene for jazzen og det frie feltet. Regionale jazzensembler, Norsk kulturråds støtteordninger, regionale kulturfond, regjeringens lovnad om en helhetlig gjennomgang av musikkfeltet i 2023 samt fordeling av spilleoverskudd til kulturformål ble kommentert i høringssvaret til komiteen.

Forutsigbare og profesjonelle produksjonsvilkår
Fast statlig finansiering til fem regionale jazzorkestre og to regionale jazzvokalensembler var én av hovedsakene i jazzens høringssvar. De fem regionale jazzsentrene i Nord-, Midt-, Vest-, Sør- og Øst-Norge har etablert en landsdekkende struktur av regionale jazzensembler som er viktige oppdragsgivere for profesjonelle musikere over hele landet, og bidrar til at det skapes og formidles ny, norsk musikk til et bredt publikum. De er vitale kunstneriske utviklingsarenaer, og leverandører av nye konsertproduksjoner til festivaler og klubber, også internasjonalt. Jazzensemblevirksomheten er i dag finansiert gjennom prosjektmidler fra ensembleordningen i Norsk kulturfond. Norsk jazzforum og de regionale jazzsentrene ønsker at finansieringen av regionale jazzensembler flyttes over til statsbudsjettet kap 320, post 75, hvor tilsvarende formidlings- og produksjonsenheter for musikk og andre kunstarter er samlet. Samtidig ber organisasjonene om økt statlig finansiering til fem regionale jazzorkestre og to regionale jazzvokalensembler for å sikre forutsigbare rammer, totalt 21 millioner kroner.

Styrking av prosjektstøtteordninger for det frie feltet
I sitt høringssvar skriver Norsk jazzforum at musikere og ensembler i det frie feltet må sikres gode og forutsigbare ordninger som legger til rette for profesjonell virksomhet, ikke minst etter to svært krevende år med pandemi. Tilskuddsordningen for musikere og musikkensembler må tilføres nye midler for å gi skaperne og utøverne av musikken gode produksjons- og turnémuligheter i inn- og utland, forutsigbarhet over en lengre tidshorisont, og for å legge til rette for et større mangfold av kunstnere som får skape og formidle til et bredt publikum. Prosjektstøtteordningene for turnéer, produksjon, bestillingsverk, ensembler og innspillinger i Norsk kulturfond må styrkes, og komme alle uttrykk og sjangre i det frie musikkfeltet til gode.

Ønsker prøveordning for regionale kulturfond
Regjeringen har iverksatt utredning av regionale kulturfond som skal stimulere til økt kunst- og kulturaktivitet lokalt. Målet er å styrke samspillet mellom profesjonelt og frivillig kulturliv. For å sikre at midlene får en god måloppnåelse skriver Norsk jazzforum at det bør benyttes fagfellevurderinger i form av tildelingsutvalg som er sammensatt av representanter fra målgruppene. Bruk av tildelingsutvalg bidrar til forankring, legitimitet og treffsikker bruk av midlene.
Norsk jazzforum har som medlem av Arrangørforum, og sammen med Norsk kulturforum, Creo og Norsk musikkråd, jobbet for å få regionale kulturfond etablert. Organisasjonene er skuffet over at det ikke er satt av penger til regionale kulturfond i 2023, og mener regionale kulturfond bør gjennomføres i 2023 i form av en prøveordning i en region eller ett fylke, hvor det settes av 10 millioner til formålet.

Bekymret for kutt i UDs kulturbudsjett
Norsk jazzforum har sammen med FolkOrg levert høringssvar til utenriks- og forsvarskomiteen. I forslag til statsbudsjett for 2023 foreslår regjeringen å kutte 9 millioner kroner i Utenriksdepartementets kulturbudsjett. I høringssvaret ber Norsk jazzforum og FolkOrg om at kuttet reverseres, og at midlene som Norwegian Arts Abroad forvalter til dette formålet skjermes.
Norge har et rikt kunst- og kulturliv på høyt nivå, og satsing med relativt små midler gjennom UDs kulturbudsjett gir tydelige resultater. I 2019 var Norge fokusland på blant annet verdensmesser for litteratur, film og jazz, et utstillingsvindu for norsk kunst og kultur mot verden som vi aldri tidligere har hatt. Oppfølgingen av dette kræsjlandet i pandemien i 2020 og 2021. For mange musikere ble det store økonomiske tap ifm planlagte turneer og lanseringer som det ikke har vært mulig å få kompensasjon for i ettertid. Restarten av eksportarbeidet for kultur er så vidt i gang, og Norsk jazzforum og FolkOrg mener man nå trenger å styrke innsatsen her, ikke kutte.

Les hele innspillet til familie- og kulturkomiteen her (pdf)
Les hele innspillet til utenriks- og forsvarskomiteen her (pdf)

Fra forsiden

Nyheter

Årets unge jazzmusikere kåres på Moldejazz

Noen av landets mest lovende, unge musikere møtes i Jazzintro-finalen under Moldejazz onsdag 17. juli. Fire band skal spille om tittelen Årets unge jazzmusikere 2024, samt en lanseringspakke fra Norsk jazzforum med festivalturné og et tilrettelagt mentorprogram.

Nyheter

God sommer!

Vi ønsker alle medlemmer og jazzvenner en riktig god sommer! I juli vil kontoret stort sett være ubemannet på grunn av festivalbesøk og ferie i administrasjonen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev