Frifond

Norsk jazzforum forvalter midler fra Frifond organisasjon for sine medlemmer. Formålet med ordningen er å stimulere til økt aktivitet lokalt blant barn og unge, og bidra til at flere unge får muligheten til å oppleve og utøve musikk i sitt nærmiljø. Norsk jazzforum fordeler Frifond-midler etter søknad fra medlemmer som har prosjekt/tiltak med, eller rettet mot barn og unge under 26 år. Det er kun medlemmer i Norsk jazzforum som kan søke.

Merk at det for Frifond finnes et eget skjema.

Retningslinjer Frifond Njf 2020.

Frifond har fire søknadsfrister:  15. februar, 15. mai, 15. august og 15. november. Høsten 2020 er det lagt til en ekstraordinær søknadsfrist 15. september. 
Prosjektet det søkes om midler til må ha startdato etter den aktuelle søknadsfristen.

De viktigste punktene å merke seg ved Frifond er følgende:

 • Frifond-søknadene vil bli behandlet fire ganger i året. Søknadsfristene vil bli offentliggjort i god tid.
 • For at flest mulig skal få nytte av midlene, vil det i utgangspunktet bli innvilget maks 1 søknad pr. søker pr. søknadsfrist.
 • Frifond-midlene skal gå til å stimulere barn og unges kulturaktivitet og deltakelse lokalt. Det vil si at det ikke vil gis tilskudd til turneer. Det vil heller ikke gis tilskudd til prosjekter med forankring i utlandet. Det lokale aspektet må tydeliggjøres.
 • Frifond-midlene kan ikke gå til prosjekter som er organisert eller initiert av det offentlige (bl.a. skole og kulturskole)
 • Frifond-midlene kan ikke gå til eget honorar

Frifond er midler som skal gå til å øke kulturaktivitet lokalt blant barn og ungdommer. Det betyr at det går an å søke midler til prosjekter, konserter og andre arrangementer som retter seg mot barn og unge, og der ungdom under 26 år er involvert, enten som utøvere, deltakere eller publikum. Prosjektet må være av musikalsk art.

Hvem kan søke:

Musikere
En musiker som har et prosjekt eller arrangement der deltakerne og/eller publikum er barn og unge under 26 år kan få Frifond-midler.

Band kan søke om Frifond-midler hvis:

 • Bandet spiller sammen på fast basis. Med det menes at det ikke gis støtte til bandprosjekter som er satt sammen for anledningen.
 • Bandet består tre medlemmer eller flere, og minst ett av medlemmene er under 26 år.
 • Den som søker må være medlem av Norsk jazzforum.

Prosjektet det søkes som penger til må være lokalt forankret. Det betyr at prosjektet det søkes om støtte til må ha en tilhørighet til området (hovedsakelig kommunen) det finner sted.

Det vil ikke bli gitt Frifond-midler til:

 • Turneer
 • Kjøp av utstyr (instrumenter, forsterkere)
 • Produksjon av merchandise

Storband

Storband der minst 1/3 av medlemmene er under 26 år kan få Frifond-midler. Det kan søkes om støtte til konserter, seminarer og andre aktiviteter og prosjekter. Prosjektet må være lokalt forankret. Det vil si at det må foregå innenfor kommunen storbandet er registrert. Unntaket er hvis det er en klar barne- og ungdomsprofil på arrangementet, og det henvender seg til unge under 26 år lokalt der det finner sted.

Det kan ikke søkes om støtte til kjøp av utstyr.

Arrangører
Prosjekter eller arrangementer der profilen er at deltakerne og/eller publikum er barn og unge under 26 år kan få Frifond-midler. Består prosjektet av utelukkende profesjonelle musikere, er det et krav at det henvender seg spesifikt til et ungt publikum.

En fullstendig liste over retningslinjer finner du her.

Søknadsskjema finner du her.
Rapportskjema finner du her.

Spørsmål ang. tilskuddsordningene ad hoc og Frifond rettes til Norsk jazzforum på epost, eller telefon 2200 5660.

Fra forsiden

Nyhet

Innspill til ny stimuleringsordning

Norsk jazzforum har sammen med de regionale jazzsentrene levert innspill til Kulturdepartementets nye stimuleringsordning for kulturfeltet. Kompensasjon for bortfall av inntekt for utenlandsvirksomhet for musikere samt en vederlagskompensasjonsordning er hovedpunktene.

Meld deg på vårt nyhetsbrev