Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken er en landsdekkende, statlig satsning på kunst- og kulturformidling til barn og unge. Tiltaket ble iverksatt i 2001, og hovedmålet er å gi barn og ungdom tilgang på profesjonell kunst og kultur gjennom hele grunnskolen.

Den statlige satsingen på Den kulturelle skolesekken finansieres i hovedsak gjennom spillemidler (overskuddet fra Norsk Tipping.) For skoleåret 2010/2011 er 167 mill. kroner tilført tiltaket. I tillegg satser både fylkeskommuner, kommuner og kunst- og kulturinstitusjoner betydelige ressurser på den kulturelle skolesekken. I år vil 157,5 mill. kroner gå til lokale tiltak. Av dette blir 122,5 mill. kroner fordelt via fylkeskommunene for tiltak i grunnskolen og 35 mill. kroner for tiltak i videregående opplæring. 9,5 mill. kroner blir fordelt til Rikskonsertene, en sentral institusjon med et særlig ansvar innenfor Den kulturelle skolesekken.

Den kulturelle skolesekken er et strålende tiltak. Vi kan alle enes om at et bredt og profesjonelt kulturtilbud til barn og unge er meget viktig. Det er også en viktig arbeidsplass for mange musikere. Likevel opplever vi at ordningen kan virke både uoversiktlig og vanskelig tilgjengelig for musikere flest. Vi vil her forsøke å gi en kortfattet innføring med lenker til kontaktinformasjon.

• Det er Rikskonsertenes skolekonsertordning som står bak nærmere 99% av alle musikkproduksjoner som går ut til grunnskolene. Disse produksjonene blir initiert av Rikskonsertene sentralt, Rikskonsertenes fylkesmusikkprodusenter eller fylkeskommunene selv.

Har du en ferdig produksjon eller rett og slett en god idé, ta initiativ og kontakt med Rikskonsertene eller fylkeskontakten for Den kulturelle skolesekken i ditt fylke. Kontaktinformasjon finner du her:

Kontaktinformasjon Den kulturelle skolesekken

Kontaktinformasjon Rikskonsertene

• Nytt fra 2008 er at også videregående skoler inkluderes i Den kulturelle skolesekken.
I første runde er det kun enkelte videregående skoler som er med, men DKS melder om økt behov av musikkproduksjoner etter hvert som ordningen utvides. Rikskonsertene er ikke involvert i musikkproduksjoner for videregående skoler – her må man henvende seg direkte til fylkeskommunen.

• Den kulturelle skolesekken omfatter kun grunnskolen, men vi mener det i denne sammenhengen også er verdt å nevne barnehager. Her har Rikskonsertene noe aktivitet, men noe produseres også gjennom kommune/fylkeskommune. Har du en idé eller produksjon du mener passer barnehagebarn, så ta initiativ overfor fylket eller kommunen.

• Den kulturelle spaserstokken er etablert for å gi kulturopplevelser til de eldre.

De enkelte fylkene og kommunene har ulike ordninger for hvordan de velger ut hva som blir en del av Den kulturelle skolesekken, og hvorvidt de gir støtte til produksjoner. Ta kontakt med fylkeskontakten for den kulturelle skolesekken i ditt fylke for mer informasjon.

Kontakt gjerne Norsk jazzforum om du tror det er noe vi kan bidra med.

Fra forsiden

Nyhet

Kongens fortjenstmedalje til Rolf S. Grundesen

Rolf Stian Grundesen er tildelt Kongens fortjenstmedalje for sin mangeårige innsats for norsk jazz. Tildelingen fant sted i Tønsberg 11. juni ved byens ordfører, Anne Rygh Pedersen.

Nyhet

Søk deltakelse i Nordic Jazz Comets 2022

Det nordiske samarbeidsprosjektet Nordic Jazz Comets presenterer hvert år fem band for internasjonal bransje og publikum. Nå er det åpent for å søke om deltakelse i Nordic Jazz Comets 2022 som arrangeres i København i februar.

Meld deg på vårt nyhetsbrev