Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken er en landsdekkende, statlig satsning på kunst- og kulturformidling til barn og unge. Tiltaket ble iverksatt i 2001, og hovedmålet er å gi barn og ungdom tilgang på profesjonell kunst og kultur gjennom hele grunnskolen.

Den statlige satsingen på Den kulturelle skolesekken finansieres i hovedsak gjennom spillemidler (overskuddet fra Norsk Tipping.) For skoleåret 2010/2011 er 167 mill. kroner tilført tiltaket. I tillegg satser både fylkeskommuner, kommuner og kunst- og kulturinstitusjoner betydelige ressurser på den kulturelle skolesekken. I år vil 157,5 mill. kroner gå til lokale tiltak. Av dette blir 122,5 mill. kroner fordelt via fylkeskommunene for tiltak i grunnskolen og 35 mill. kroner for tiltak i videregående opplæring. 9,5 mill. kroner blir fordelt til Rikskonsertene, en sentral institusjon med et særlig ansvar innenfor Den kulturelle skolesekken.

Den kulturelle skolesekken er et strålende tiltak. Vi kan alle enes om at et bredt og profesjonelt kulturtilbud til barn og unge er meget viktig. Det er også en viktig arbeidsplass for mange musikere. Likevel opplever vi at ordningen kan virke både uoversiktlig og vanskelig tilgjengelig for musikere flest. Vi vil her forsøke å gi en kortfattet innføring med lenker til kontaktinformasjon.

• Det er Rikskonsertenes skolekonsertordning som står bak nærmere 99% av alle musikkproduksjoner som går ut til grunnskolene. Disse produksjonene blir initiert av Rikskonsertene sentralt, Rikskonsertenes fylkesmusikkprodusenter eller fylkeskommunene selv.

Har du en ferdig produksjon eller rett og slett en god idé, ta initiativ og kontakt med Rikskonsertene eller fylkeskontakten for Den kulturelle skolesekken i ditt fylke. Kontaktinformasjon finner du her:

Kontaktinformasjon Den kulturelle skolesekken

Kontaktinformasjon Rikskonsertene

• Nytt fra 2008 er at også videregående skoler inkluderes i Den kulturelle skolesekken.
I første runde er det kun enkelte videregående skoler som er med, men DKS melder om økt behov av musikkproduksjoner etter hvert som ordningen utvides. Rikskonsertene er ikke involvert i musikkproduksjoner for videregående skoler – her må man henvende seg direkte til fylkeskommunen.

• Den kulturelle skolesekken omfatter kun grunnskolen, men vi mener det i denne sammenhengen også er verdt å nevne barnehager. Her har Rikskonsertene noe aktivitet, men noe produseres også gjennom kommune/fylkeskommune. Har du en idé eller produksjon du mener passer barnehagebarn, så ta initiativ overfor fylket eller kommunen.

• Den kulturelle spaserstokken er etablert for å gi kulturopplevelser til de eldre.

De enkelte fylkene og kommunene har ulike ordninger for hvordan de velger ut hva som blir en del av Den kulturelle skolesekken, og hvorvidt de gir støtte til produksjoner. Ta kontakt med fylkeskontakten for den kulturelle skolesekken i ditt fylke for mer informasjon.

Kontakt gjerne Norsk jazzforum om du tror det er noe vi kan bidra med.

Fra forsiden

Nyheter

Årets unge jazzmusikere 2024 er kåret

Det var Sondre Moshagen Lightning Trio som stakk av med seieren under Jazzintro-finalen på Moldejazz onsdag 17. juli. Komposisjoner av høy klasse med mye rytmisk autoritet, og med melodiske og harmoniske ideer som gir trioen en egenartet identitet, sier juryen blant annet i sin begrunnelse.

Nyheter

God sommer!

Vi ønsker alle medlemmer og jazzvenner en riktig god sommer! I juli vil kontoret stort sett være ubemannet på grunn av festivalbesøk og ferie i administrasjonen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev