Forsikringsordningen

Norsk jazzforum har forsikringsavtale med if skadeforsikring.
Avtalen administreres av Norsk jazzforum, dvs. all kontakt vedrørende forsikringer skal rettes til Njf.

Forsikringsavtalen kan benyttes av alle medlemmer, også medlemmer i våre storband.

De forskjellige forsikringstypene som inngår i Norsk jazzforums avtale med if er:

 • Instrumentforsikring (verdisaksforsikring)
 • Ulykkesforsikring (separat eller inkludert i instrumentforsikringen)
 • Medhjelperforsikring for frivillige medarbeidere under arrangementer
 • Arrangøransvarsforsikring

Betingelser som gjelder fra 1. januar 2023

 • Generelt
  Det er de Generelle vilkår, samt vilkårene for Ulykkesforsikring, Ansvars- og Verdisakforsikring som gjelder for avtalen. Priser finner du nederst på siden.
 • Hvem er forsikret
  Forsikringen gjelder alle medlemmer som har inngått avtale om forsikring gjennom Njf (A og B). Storband kan dekke sine medlemmer kollektivt (C). I tillegg til enkeltmedlemmer har klubber, festivaler og storband mulighet for å kjøpe forsikring (D). Det kan kjøpes egen ulykkesforsikring på medhjelpere under arrangement/festivaler (G). En egen ulykkesforsikring (E) kan også kjøpes for medlemmer av lag.
 • Hvor og når gjelder forsikringen
  Verdisakforsikring på instrumenter og tilleggsutstyr (A, B og C) gjelder i hele verden, hele tiden for enkeltmedlemmer. For medlemslagenes utstyr (D) gjelder forsikringen i Norden. Ta kontakt med Njf for å utvide dekningen ved reiser utenfor Norden.
 • Ulykkesdødsfall – 50 000 kroner
  Utbetales ved den forsikredes død i samsvar med vilkår for ulykkesforsikring.
 • Invaliditetsforsikring – 500 000 kroner
  Hele den avtalte forsikringssummen utbetales ved 100 prosent varig medisinsk invaliditet. Lavere invaliditetsgrad gis en tilsvarende lavere erstatning. Det gis ikke erstatning for Invaliditetsgrad under 5 prosent.
 • Behandlingsutgifter – 25 000 kroner
  Dekker medisinsk behandling av en ulykkesskade i inntil 2 år regnet fra den dagen skaden skjedde.
 • Arrangøransvarsforsikring
  Arrangøransvarsforsikringen omfatter alle lag, klubber, storband, festivaler osv. som er medlem i Njf og gjelder uavhengig av separat verdisak- og ulykkesforsikring. Den dekker sikredes rettslige erstatningsansvar for skade som er skjedd under utøvelse av den virksomhet som er avtalt. Selskapets maksimale erstatning per skade er 10 mill. kroner. Egenandelen er 7 500 kroner.

Ulykkesforsikringen inngår i forsikringstypene A, B og C, men kan også kjøpes separat for enkeltmedlemmer av lag (E). Den gjelder i hele verden under direkte reise til, fra og under enhver tilstelning eller øvelse i regi av klubb, festival, storband tilsluttet Njf.

Tilleggsforsikringer type F1 (gjelder type A) og F2 (gjelder type B og D) kan kjøpes hvis forsikringssummen i punktene A, B og D ikke er nok.

Spesifisert liste på utvidelse av forsikringssum må sendes Njf snarest. Alt datautstyr avskrives over 5 år, maksimal avskrivning 80%.

 • Egenandel ved skade
  Det er en egenandel på 1000 kroner for hver skade.
 • Melding om skade
  Skade som omfattes av avtalen skal meldes Njf snarest mulig. Skademelding utleveres og sendes via Njf som videresender skademeldingen til If . FORSIKRINGSPREMIEN MÅ VÆRE BETALT FOR Å VÆRE GYLDIG. Faktura sendes ut i oktober/november hvert år.
 • PRISER SE TABELL

 Medlemstype og forsikringssum på instrumenter per år.Pris per år

AStudentmedlemmer og amatørmusikere (Inkl. storbandmedl.)Begrenset til kr 30.000kr 405 pr medlem
BIndividueller medlemmer - heltidsmusikere/profesjonelle - begrenset til kr 90.000kr 995
CKollektiv forsikring av medlemmer i storbrand - begrenset til 90.000 per medlem.kr 400 pr medlem
D Medlemslag (utstyr), samlet erstatning begrenset til kr 100.000kr 995
EMedlemmer uten instrumentkr 55
F1Tilleggsforsikring for type A per 25.000 kroner kr 315
F2Tilleggsforsikring for type B og D, verdier som overstiger kr 90.000 / 100.0003,0%
GMedhjelpere under tilstelninger kr 20
HNotesamling0,5%

Fra forsiden

Nyheter

Hedersprisen 2023 til Karin Krog

Norsk jazzforums hederspris 2023 er tildelt Karin Krog. - En pionér i norsk jazz. Nyskapende, utforskende og modig, sier Norsk jazzforum i sin begrunnelse for tildelingen.

Nyheter

Jazzpris-programmet er klart

Det blir en skikkelig festaften i Ibsenhuset i Skien når Jazzprisen arrangeres for aller første gang lørdag 15. april. Tine Skolmen loser oss gjennom et show med musikk fra Scheen Jazzorkester, Cortex, Hedvig Mollestad, LILJA med gjester, Fåx Trått, Oslo 14, Joakim Rainer Trio, Marthe Lea Band og Summers/Holsen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev