Forsikringsordningen

Norsk jazzforum har forsikringsavtale med if skadeforsikring.
Avtalen administreres av Norsk jazzforum, dvs. all kontakt vedrørende forsikringer skal rettes til Njf.

Forsikringsavtalen kan benyttes av alle medlemmer, også medlemmer i våre storband.

De forskjellige forsikringstypene som inngår i Norsk jazzforums avtale med if er:

 • Instrumentforsikring (verdisaksforsikring)
 • Ulykkesforsikring (separat eller inkludert i instrumentforsikringen)
 • Medhjelperforsikring for frivillige medarbeidere under arrangementer
 • Arrangøransvarsforsikring

Betingelser som gjelder fra 1. januar 2024

 • Generelt
  Det er de Generelle vilkår, samt vilkårene for Ulykkesforsikring, Ansvars- og Verdisakforsikring som gjelder for avtalen. Priser finner du nederst på siden.
 • Hvem er forsikret
  Forsikringen gjelder alle medlemmer som har inngått avtale om forsikring gjennom Njf (A og B). Storband kan dekke sine medlemmer kollektivt (C). I tillegg til enkeltmedlemmer har klubber, festivaler og storband mulighet for å kjøpe forsikring (D). Det kan kjøpes egen ulykkesforsikring på medhjelpere under arrangement/festivaler (G). En egen ulykkesforsikring (E) kan også kjøpes for medlemmer av lag.
 • Hvor og når gjelder forsikringen
  Verdisakforsikring på instrumenter og tilleggsutstyr (A, B og C) gjelder i hele verden, hele tiden for enkeltmedlemmer. For medlemslagenes utstyr (D) gjelder forsikringen i Norden. Ta kontakt med Njf for å utvide dekningen ved reiser utenfor Norden.
 • Ulykkesdødsfall – 50 000 kroner
  Utbetales ved den forsikredes død i samsvar med vilkår for ulykkesforsikring.
 • Invaliditetsforsikring – 500 000 kroner
  Hele den avtalte forsikringssummen utbetales ved 100 prosent varig medisinsk invaliditet. Lavere invaliditetsgrad gis en tilsvarende lavere erstatning. Det gis ikke erstatning for Invaliditetsgrad under 5 prosent.
 • Behandlingsutgifter – 25 000 kroner
  Dekker medisinsk behandling av en ulykkesskade i inntil 2 år regnet fra den dagen skaden skjedde.
 • Arrangøransvarsforsikring
  Arrangøransvarsforsikringen omfatter alle lag, klubber, storband, festivaler osv. som er medlem i Njf og gjelder uavhengig av separat verdisak- og ulykkesforsikring. Den dekker sikredes rettslige erstatningsansvar for skade som er skjedd under utøvelse av den virksomhet som er avtalt. Selskapets maksimale erstatning per skade er 10 mill. kroner. Egenandelen er 7 500 kroner.

Ulykkesforsikringen inngår i forsikringstypene A, B og C, men kan også kjøpes separat for enkeltmedlemmer av lag (E). Den gjelder i hele verden under direkte reise til, fra og under enhver tilstelning eller øvelse i regi av klubb, festival, storband tilsluttet Njf.

Tilleggsforsikringer type F1 (gjelder type A) og F2 (gjelder type B og D) kan kjøpes hvis forsikringssummen i punktene A, B og D ikke er nok.

Spesifisert liste på utvidelse av forsikringssum må sendes Njf snarest. Alt datautstyr avskrives over 5 år, maksimal avskrivning 80%.

 • Egenandel ved skade
  Det er en egenandel på 1000 kroner for hver skade.
 • Melding om skade
  Skade som omfattes av avtalen skal meldes Njf snarest mulig. Skademelding utleveres og sendes via Njf som videresender skademeldingen til If . FORSIKRINGSPREMIEN MÅ VÆRE BETALT FOR Å VÆRE GYLDIG. Faktura sendes ut i oktober/november hvert år.
 • PRISER SE TABELL

 Medlemstype og forsikringssum på instrumenter per år.Pris per år

AStudentmedlemmer og amatørmusikere (Inkl. storbandmedl.)Begrenset til kr 30.000kr 405 pr medlem
BIndividueller medlemmer - heltidsmusikere/profesjonelle - begrenset til kr 90.000kr 995
CKollektiv forsikring av medlemmer i storbrand - begrenset til 90.000 per medlem.kr 400 pr medlem
D Medlemslag (utstyr), samlet erstatning begrenset til kr 100.000kr 995
EMedlemmer uten instrumentkr 55
F1Tilleggsforsikring for type A per 25.000 kroner kr 315
F2Tilleggsforsikring for type B og D, verdier som overstiger kr 90.000 / 100.0003,0%
GMedhjelpere under tilstelninger kr 20
HNotesamling0,5%

Fra forsiden

Nyheter

Innspill til Kulturrådet og NOU-utvalget

I slutten av mai deltok daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr, i et dialogmøte med Kulturrådet og NOU-utvalget. Bakgrunnen for møtet var å se flere sider av musikklivet og virkemiddelapparatet i sammenheng.

Meld deg på vårt nyhetsbrev