Musiker- og bandstipend

Norsk jazzforums musiker- og bandstipend har som formål å gi profesjonelle jazzmusikere økonomisk frihet til å fordype seg i sin kunst enten via øving eller videreutdanning.

Musiker- og bandstipend utlyses vanligvis på høsten, men for å stimulere til aktivitet i konoronasituasjonen og for å kunne avhjelpe medlemmene økonomisk, var 2020-utlysningen nå fremskyndet til mai 2020. Søknadsfrist var 25. mai.

Utlysningen ble i tillegg økt fra det opprinnelige avsatte beløpet på kr. 335 000 til totalt kr 650 000. Midlene er hentet fra underforbruket av ad hoc-ordningen for musikere i denne koronaperioden samt ubenyttede midler til den internasjonale jazzdagen og reisetilskudd for musikere til Jazzahead.

Det deles ut to typer stipend: Personlig fordypnings-/studiestipend og øvings-/studiestipend for band.Personlig stipend er på kr 10 000. Øvings- og studiestipend for band gis etter størrelse på bandet:

Retningslinjer

  • Alle søkere til Norsk jazzforums musiker-/bandstipend må ha ordinært musikermedlemskap i Norsk jazzforum. For de som søker bandstipend er det veiledende at minst 50 % av bandets medlemmer skal ha ordinært medlemskap i Norsk jazzforum. Dette gjelder også band hvor ett eller flere medlemmer ikke er jazzmusikere bosatt i Norge (utenlandske musikere eller utøvere innen andre sjangere/kunstformer). Det kan gjøres unntak hvis det finnes særlig gode grunner for dette.
  • Studentmedlemmer har ikke anledning til å søke.
  • Man kan motta personlig fordypnings-/studiestipend selv om et band man er medlem av mottar øvings-/studiestipend.
  • Søknad skrives på eget online-søknadsskjema. Alle søkere vil motta svar senest innen utgangen av desember 2019.
  • En forutsetning for en eventuell bevilgning er at det i etterkant sendes inn en kort rapport for bruken av stipendmidlene, senest 1. juni påfølgende år.
  • Norsk jazzforums etiske retningslinjer følger alle tildelinger, og mottakere av musiker- og bandstipend plikter å følge disse.

For ytterligere spørsmål kontakt:
Ragnhild Menes, fagansvarlig

 

 

 

 

Fra forsiden

Nyhet

Innspill til ny stimuleringsordning

Norsk jazzforum har sammen med de regionale jazzsentrene levert innspill til Kulturdepartementets nye stimuleringsordning for kulturfeltet. Kompensasjon for bortfall av inntekt for utenlandsvirksomhet for musikere samt en vederlagskompensasjonsordning er hovedpunktene.

Meld deg på vårt nyhetsbrev