Ad hoc storband

Tiltak i forbindelse med koronasituasjonen:
Medlemmer av Norsk jazzforum som allerede har fått ad hoc-tilskudd til konsert, turneer eller prosjekter, vil ikke få krav om tilbakebetaling om disse blir avlyst på grunn av korona-situasjonen. Søknader som ble sendt inn før avlysningen skjedde, vil få søknaden behandlet, og tilskuddet vil kunne brukes til å dekke kostnader som har påløpt selv om arrangementet er avlyst.

I forbindelse med koronasituasjonen åpnes det også opp for at storband kan søke om midler til tiltak og aktiviteter som innspilling, digitale seminarer og øvingsaktiviteter.

Det er kun Norsk jazzforums medlemmer har mulighet til å søke om ad hoc-tilskudd. Som medlem skal også søknader om Frifond-midler sendes til oss. I noen tilfeller vil også administrasjonen overføre søknader imellom ordningene. Medlemmer som kan søke er musikere, klubber, festivaler, storband samt de regionale jazzsentrene. Management kan også søke på vegne av band/artist.

 • Storband kan søke støtte til konsertprosjekter, men ikke seminarvirksomhet.
 • Det gis støtte til å honorere eksterne solister og vikarer, men ikke til honorar til egen dirigent eller egne musikere.
 • Ad hoc er ment som en toppfinansiering av prosjektert. Det vil si at annen finansiering også må være på plass. Dette kan gjerne være egne midler.
 • Norsk jazzforum skal ha søknaden senest to uker før prosjektet finner sted. Søknader sendt inn senere enn dette vil få avslag.
 • Prosjektet bør være så ferdig planlagt som mulig før søknad sendes inn.
 • Det skal gjøres klart i søknaden om man har fått støtte fra eller søkt støtte fra andre instanser.
 • Det tildelte tilskuddsbeløpet kan reduseres dersom prosjektets omfang reduseres eller endres i henhold til søknadsbeskrivelsen.
 • Norsk jazzforum gir ikke ad hoc-tilskudd til fonograminnspillinger eller kun preproduksjon.

Støtte til arrangering og komponering
Norsk jazzforum har fra 2013 opprettet en ny støtteordning for arrangering og komponering av noter til storband. Rammen for ordningen er på kr 150 000. Alle storbandmedlemmer kan søke, og det søkes gjennom ad hoc storband i Søknadsportalen.

Kriterier for ordningen:

 • Medlemsstorband i Norsk jazzforum kan søke støtte til arrangering og komponering av noter.
 • Det kan søkes om inntil kr 20 000 per prosjekt.
 • Søknaden skal inneholde en prosjektbeskrivelse med informasjon om konserten/prosjektet. Det skal spesifiseres hvor mange låter det søkes støtte til å arrangere/komponere (eks. suite á 60 min / arrangering av seks låter)
 • Arrangering og komponering av låtene skal ikke være startet på søknadstidspunktet.
 • Komponistens cv skal legges ved.
 • Dersom komponisten har lydfil av tidligere komponert/arrangert musikk, skal dette legges ved.
 • Det søkes gjennom søknadsportalen på ad hoc storband.

Ordningen har ingen søknadsfrist, det kan søkes gjennom hele året. .

Husk at søknader til ad hoc skal være sendt senest to uker før prosjektet finner sted. Søknadene behandles av Norsk jazzforums administrasjon fortløpende og i henhold til det budsjettår søknaden gjelder. Ved tvilstilfeller og der hvor det er tilrådelig å bevilge særlig store tilskudd, oversendes søknaden til styrets arbeidsutvalg. Behandlingstiden kan da ta noe lengre tid.

Søknaden skal inneholde:

 • Detaljert budsjett
 • Beskrivelse av prosjektet
 • Oversikt over antall konserter og turnérute med spillested og dato
 • Oversikt over hvilke musikere som er involvert
 • Oversikt over deltagere i, og/eventuelt arrangør av prosjektet
 • Tilskuddet utbetales normalt etter at prosjektet er gjennomført og rapport med regnskap foreligger.

Søk om ad hoc-støtte her.

Her finner du en veiledning i hvordan du lager en søknad i portalen.

Spørsmål ang. tilskuddsordningene ad hoc og Frifond rettes til Norsk jazzforum på epost, eller telefon 2200 5660.

Fra forsiden

Meld deg på vårt nyhetsbrev