Nyheter

Korona: aktuelle ordninger og tiltak

Siden koronapandemien og smitteverntiltak satte inn for fullt i mars i år, har det kommet en rekke midlertidige ordninger og regler for vårt felt. Her forsøker vi å gi en oversikt over gjeldene tiltak per 6. november.

Det er innført nye, felles smittevernregler fra 5. november som gjelder over hele Norge. I tillegg er det enkelte lokale regler, blant annet i Oslo og Bergen, som påvirker konserter og offentlige arrangementer. Er du i tvil om hvilke regler som gjelder der du er, sjekk med Folkehelseinstituttet og hos lokale myndigheter.

Her har regjeringen samlet spørsmål og svar om bransjestandarder og smittevernsregler. 
Her har regjeringen samlet nasjonale tiltak inkludert ordinger for kulturfeltet.

Nasjonale tiltak (lenke til Helsedirektoratet her):
– Utendørs på offentlig sted er det tillatt å gjennomføre arrangementer med inntil 600 personer til stede samtidig, så lenge publikum sitter i fastmonterte seter, og er inndelt i grupper på inntil 200 personer. Arrangøren skal sørge for at det er minst 2 meters avstand mellom personer i ulike grupper til enhver tid. For arrangementer der publikum ikke sitter i fastmonterte seter er grensen 200 personer.
– Innendørs på offentlig sted er det tillatt å gjennomføre arrangementer med inntil 200 personer tilstede samtidig der det er fastmonterte seter. Der det ikke er fastmonterte seter er maks kapasitet 50 personer.
– For alle arrangementer er det krav om å opprettholde avstand mellom gjester/publikum på 1 meter til enhver tid.
– Ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av et arrangement kommer i tillegg til de 50/200/600.

Oslo kommune (lenke her):
Oslo kommune innfører strenge og inngripende tiltak som trer i kraft fra og med mandag 9. november kl. 24.00.

– Alle sosiale samlinger utenfor private hjem forbys.
– Alle virksomheter der det foregår kultur- og fritidsaktiviteter stenges, med unntak av bibliotek.
– All fritidsaktivitet for voksne stenges.
– Skjenkestopp med forbud mot alkoholservering i Oslo. Serveringssteder kan holde åpent uten å servere alkohol.
– Påbud om munnbind innendørs på serveringssteder for ansatte og gjester i alle situasjoner, der man ikke sitter ved et bord.
– Det skal være minst 1 meter avstand mellom personer, også innad i en gruppe, med mindre disse er del av samme husstand.

Musikkøvelser
For å bekjempe spredningen av Covid-19 i befolkningen har helsemyndighetene den 28. oktober endret sine råd og anbefalinger.
covid-19-forskriftens kapittel 5 videreføres restriksjoner for en rekke arrangementer, men musikkøvelser er unntatt forbudet (jmf §13). Anledningen til å gjennomføre musikkøvelser er ikke endret i gjeldende forskrift kunngjort 28. oktober, men lokale myndigheter kan innføre andre bestemmelser. Med mindre den enkelte kommune har etablert restriksjoner for aktiviteter som kor-, korps og andre musikkøvelser, kan dette gjennomføres i tråd med veilederen Smittevern for musikkøvelser. Unntaket er i Oslo der det er forbud mot musikkøvelser for voksne i første omgang frem til 30. nov.

Norsk musikkråd anbefaler alle sine medlemmer som har aktivitet i kommuner med smitte om å ta en 14 dagers pause. I kommuner uten smitte anbefales det å følge smittevernveilederen for musikkøvelser.

For gjennomføring av konserter vises det til bestemmelsene i kapittel 5 i forskriften samt Norske konsertarrangørers Smittevernveileder for konserter og arrangementer. Husk godt smittevern både før, under og etter musikkøvelsen. Hold deg hjemme hvis du er syk. Husk god avstand og være ekstra oppmerksom i pauser og ved ankomst og avreise.

Seneste versjon av veilederen er alltid tilgjengelig på 
musikk.no/smittevern. På denne siden kan du også registrere epostadressen din for å motta varsel ved endringer.

Stimuleringsordning for kultursektoren
Regjeringen har etablert en stimuleringsordning for kultursektoren som vil være gjeldende fra 1. oktober. Formålet med ordningen er å nå kulturpolitiske mål og å avhjelpe kultursektoren gjennom den pågående covid-19-krisen gjennom å stimulere til gjennomføring av arrangementer i kultursektoren innenfor smittevernpålegg gitt av offentlig myndigheter. Ordningen skal stimulere til økt aktivitet i hele kulturarrangementets verdikjede gjennom at tilskuddsmottakere overholder økonomiske forpliktelser overfor involverte parter i samsvar med inngåtte avtaler. Stimuleringsordningen har en ramme på 500 millioner kroner.

  • Løpende søknadsfrist, og siste frist er 1.desember 2020 kl 13.
  • Regjeringen har meldt at det vil bli nye utlysninger for 2021
  • Man kan søke om stimuleringsmidler til avholdte og planlagte konserter i tidsrommet 1. oktober – 31. desember
  • Underleverandører kan ikke søke

Tilskudd kan gis til billetterte kulturarrangementer som:

  • gjennomføres i Norge, inkludert Svalbard og Jan Mayen,
  • er åpne for allmennheten i perioden 1. oktober til og med 31. desember 2020,
  • må redusere antall fysiske deltagere på kulturarrangementet i forhold til en normalsituasjon på grunn av myndighetspålagte krav eller begrensninger knyttet til covid-19-utbruddet og er budsjettert med driftstap før tilskudd.

Tilskudd kan gis til arrangører som har hovedansvar for å gjennomføre et arrangement som i hovedsak formidler et kulturelt eller kunstnerisk innhold, er registrert i Enhetsregisteret og mottok under 60 prosent av sine inntekter fra offentlig tilskudd i 2019. Gjennom ordningen kan man søke om dekning av driftskostnader knyttet til et arrangement. I tillegg legges det opp til en driftsmargin på inntil 3 %. Ordningen administreres av Kulturrådet. Søknadene skal behandles fortløpende og det skal praktiseres rask utbetaling. Det er varslet at arrangører som er medlem av Frivillighetsregisteret også kan søke på ordningen.
Les mer om stimuleringsordningen og søk på Kulturrådets nettside.

Kompensasjonsordningen for frivillighets- og idrettssektoren
Fra 1. september ble kompensasjonsordningen for idrett og frivillighet forlenget ut 2020. Arrangører som er registrert i Frivillighetsregisteret kan dermed søke om kompensasjon for bortfalte inntekter for arrangementer planlagt ut desember 2020.

For å stimulere til økt aktivitet vil ordninger for arrangementer som blir avlyst reduseres til 50% fra 1. november. For arrangementer som gjennomføres vil netto inntektstap kompenseres med 70% etter 1. november. Dette for at søkerne skal komme bedre ut ved å gjennomføre arrangementene.

Innretningen av denne kompensasjonsordningen videreføres i stor grad som tidligere. Gjennom denne ordningen kan man søke om kompensasjon av tapte inntekter fra blant annet loppemarkeder, utleie og andre tilbud, samt bortfall av billettinntekter.

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter ordningen for frivillighets- og idrettssektoren, herunder kulturfrivillighet. Praksisen med løpende utbetalinger skal videreføres og søknadsskjema for Koronakrisepakke 3 for frivillige lag og organisasjoner ble offentliggjort 23. oktober og gjelder for perioden 12. mars til og med 31. desember 2020.

Søkerne må være registrert i Frivillighetsregisteret og søknadsfristen er 15. januar 2021.
Les mer om ordningen og søk på Lottstift sin nettside.

Kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere
Stortinget vil videreføre kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere ut februar 2021. Mer info kommer.

Fra forsiden

Nyheter

Nordic Jazz Comets går digitalt

Det årlig nordiske showcasearrangementet Nordic Jazz Comets blir digitalt i år. Onsdag 2. desember sendes et konsertopptak med Kjetil Mulelid Trio og fire andre nordiske band.

Meld deg på vårt nyhetsbrev