Nyheter

Godt kulturbudsjett, men avkortning til jazzen

I forslaget til statsbudsjettet for 2021 som regjeringen la fram i dag, er det satt av 2,55 milliarder i stimuleringsordninger, inkludert 100 millioner i kunstnerstipend. Norsk jazzforum tillegges oppgaven med å forvalte midlene til fire regionale jazzsentre, men får med jazzsentrene inkludert, en samlet avkortning på over en halv million kroner.

Kulturbudsjettet 2021 er alt i alt positiv lesning for kulturfeltet. Kulturbudsjettet øker totalt med 3,7 milliarder kroner. 2,25 mrd. er satt av til midlertidige tiltak som skal stimulere til aktivitet for kultur, frivillighet og idrett for første halvår i 2021. Tilskuddet til museer og musikk- og scenekunstinstitusjoner foreslås økt med til sammen 200 millioner, og regjeringen foreslår å styrke Statens kunstnerstipend med 100 millioner. Men regjeringens endring i budsjettposter får konsekvenser for tilskuddene til jazzen.

Ny forvaltningsoppgave gir avkortning
Forslaget til statsbudsjett inneholder også en overraskelse for Norsk jazzforum og fire regionale jazzsentre. Tilskuddene fra Norsk kulturfond til Midtnorsk jazzsenter, Sørnorsk jazzsenter, Vestnorsk jazzsenter og Østnorsk jazzsenter er lagt inn under tilskuddet til Norsk jazzforum, som med det vil få ansvaret for å fordele disse midlene fra 2021. I budsjettforslaget får Norsk jazzforum bevilget 21 900 000 kroner, mens total bevilgning for Norsk jazzforum og de fire regionale jazzsentrene i inneværende år er på til sammen 22 420 000 kroner. Det gir en avkortning på over en halv million kroner.

–  Å få forvaltningsansvar for fire av fem regionale jazzsentre kom overraskende på. Norsk jazzforum blir pålagt en stor oppgave, men her må vi spørre om det rett og slett har skjedd en regnefeil. Andre organisasjoner og institusjoner har blitt indeksregulert, mens vi i jazzen totalt sett får en avkortning på 520 000 kroner, noe som vil medføre mindre aktivitet i jazzmiljøet neste år, sier daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr.

– I tillegg må det påpekes at denne endringen kommer stikk i strid med tidligere signalisert regionalisering. De regionale jazzsentrene er autonome enheter og kun medlemmer i Norsk jazzforum. Denne omorganiseringen skaper enkelte utfordringer, så nå må vi sette oss ned sammen og se nærmere på dette, sier Bråtømyr.

Endringene kommer som en del av departementets opprydning i budsjettpostene, som i større grad skal føre til likebehandling av tilskuddsmottakere på tvers av fagfelt. Dette skal rendyrke Norsk kulturfond til prosjekter og tiltak som vurderes på kunst- og kulturfaglig grunnlag.
– Vi er fornøyde med at Norsk jazzforum og tilsvarende organisasjoner nå er flyttet over i en egen post, og ikke lenger kjemper om midler fra samme pott som egne medlemmer, sier Bråtømyr.

100 nye millioner i krisestipend til kunstnerne
Regjeringen bevilger 100 nye millioner i krisestipend til kunstnere neste år.
– At regjeringen nå forslår 100 friske millioner til nye stipend i 2021, viser at de tar kunstnerne og feltet på alvor. Dette er bra, sier Gry Bråtømyr.

Samlet foreslås en økning på 309 midlertidige stipendhjemler, fra 532 til 845, for å stimulere til produksjon og aktivitet i forbindelse med covid-19-situasjonen. Regjeringen foreslår også å øke arbeidsstipendets størrelse med 2,3%.

Indeksregulering til Nasjonal jazzscene
Norsk jazz’ storstue, Nasjonal jazzscene, får en indeksregulering på 2,3% i forslaget til statsbudsjett. Men der hvor tilsvarende scener og institusjoner som for eksempel Riksscenen, får en ekstra økning i form av kompensasjon for tapte billettinntekter, mister Nasjonal jazzscene denne muligheten da de faller rett under kriteriene om minimum 60% offentlig finansiering.

 

Fra forsiden

Nyheter

Nesodden Jazzklubb kåret til Årets jazzklubb

Nesodden Jazzklubb ble søndag 19. mai tildelt prisen Årets jazzklubb 2024. Klubbens arrangementer bærer preg av god atmosfære, profesjonalitet og godt besøk, skriver Norsk jazzforum i begrunnelsen for tildelingen, og trekker fram klubbens gode og varierte programmering og ildsjelenes smittende engasjement.

Nyheter

Ny medlemsavtale på festivalartikler

Norsk jazzforum har inngått avtale med Artisti Profil som gir våre medlemmer, både festivaler og andre medlemsgrupper, rabatter på t-skjorter og festivalartikler.

Meld deg på vårt nyhetsbrev