Nyheter

Økte tilskudd til festivalene

Jazzfestivalene har totalt sett fått en økning på 24% i Kulturrådets fordeling av festivalstøtten. Flere har fått flerårig støtte.

Kulturrådet har fordelt om lag 290 millioner til musikkfestivaler for de kommende tre årene. Tildelingen skal bidra til å utjevne ulikheter mellom musikkfestivaler som oppsto som følge av knutepunktordningen, forteller Kulturrådet i en pressemelding.

Økning til Jazzfestivalene
Jazzen er en av sjangrene hvor forskjellene i tilskuddsnivå har vært mest omdiskutert.
–  Jeg har ikke rukker å snakke med festivalene enda, men vil tro de fleste er fornøyd med å ha fått økt sine tilskudd. Så enda en grunn til å glede seg til festivalsesongen, sier Gry Bråtømyr, daglig leder i Norsk jazzforum, og fortsetter: – Jeg har derimot vært bekymret for at den øremerkede ekstratildelingen til festival- og arrangørordningen på 10 millioner i all hovedsak skulle komme festivalene til gode, og ikke til helårsarrangørene som sårt trenger en styrking av sin ordning. 7 millioner er fordelt til festivalene her, men når 26 festivaler nå også er flyttet ut av arrangørordningen og over til festivalordningen vil det si at også arrangørordningen har fått en mye større romslighet enn tidligere.

I årets tildeling har en rekke jazzfestivaler fått en betydelig økning i tilskuddene. Kongsberg jazzfestival har fått en økning på 800 000 kroner til 2,4 millioner kroner i 2018, 2,6 millioner i 2019 og 2,8 mill. i 2020. Nattjazz, Vossajazz, Maijazz, samt jazzfestivalene i Oslo og Trondheim har også fått større økninger. Tilskuddet til den tidligere knutepunktfestivalen Moldejazz skal derimot reduseres, fra rundt 7,1 mill. i 2017 til 6,7 mill. i 2018. Som helhet har jazzfeltet fått en økning på 24 prosent fra 2017 til 2018, og er med den den sjangeren som har fått størst økning i årets tildeling. Populærmusikk følger hakk i hel med en økning på 23 prosent.

– En mer rettferdig fordeling
Tilskuddene til samtlige musikkfestivaler er for første gang samlet på én ordning i Kulturrådet. Dette har gitt Kulturrådet mulighet til å revurdere tilskuddsnivåene ut fra et kunst- og kulturfaglig skjønn.
– Vi mener vi har fått til en mer rettferdig fordeling av tilskuddene til musikkfestivaler. Det har vært en krevende oppgave, men vi har hatt god hjelp av midlene som kom i høstens budsjettforlik, sier leder for Musikkutvalget for arrangør og festivalstøtte, Jan Ole Otnæs, i en pressemelding fra Kulturrådet.
Som følge av Stortingets budsjettvedtak har Kulturrådet vedtatt en ramme på musikkfestivalordningen på 147,7 millioner, noe som er en økning på 8,7 millioner ((7 mill + 1,2% indeksregulering. red.kom. ) fra 2017.

Flerårig støtte
Til søknadsrunden for 2018 har det vært til sammen 202 søknader til behandling. 133 av disse er innvilget støtte for 2018, og 53 festivaler har fått tilskudd for flere år. Antallet flerårige tilskudd er tredoblet fra årene før.
– Ved å øke antallet flerårige tilskudd, har vi gitt et tydelig signal om at vi prioriterer stabile rammer som gir festivaler mulighet for langsiktig utvikling. På den måten skaper vi ulike utviklingskurver i tilskuddene, med fokus på en forsvarlig nivåutjevning, sier Otnæs.
Kulturrådet åpnet for at festivalene kunne søke om tilskudd for opptil fem år. Ingen festivaler er imidlertid gitt tilskudd for mer enn tre år fremover. For å gi femårig støtte måtte festivalene legge ved dokumentasjon fra hjemfylke og -kommune om at disse forpliktet seg på en prosentvis fordelingsnøkkel mellom statlige og regionale midler.
– Få festivaler har kunnet levere tilfredsstillende dokumentasjon. Samtidig har usikkerhet rundt rammen for musikkfestivalordningen i årene fremover gjort at Kulturrådet foreløpig ikke ønsker å binde tilskuddene lenger enn tre år frem i tid, forklarer Otnæs.

Fra forsiden

Nyheter

Festivaler i fleng tross alt

Med halsstarrig optimisme gjenoppstår jazzfestivalene på Hamar, i Trondheim og Stavanger i begynnelsen av mai. Og flere følger.

Nyheter

– Musikerne kan ikke leve på dugnad

Norsk jazz er i verdenstoppen, men musikerne har mistet livsgrunnlaget under pandemien. Jazzmusikere kan ikke leve på dugnad, ordningene for frilansere må justeres, mener et samlet landsmøte i Norsk jazzforum.

Meld deg på vårt nyhetsbrev