Nyheter

– Satsing på næringsutvikling, ingen økning til Norsk kulturfond og kutt i UDs kulturmidler

Regjeringen har lagt frem sitt forslag til statsbudsjett 2017. Kulturdepartementet foreslår der en stor satsing på kulturell og kreativ næringsutvikling, men flytter om på midler og kutter støtte på flere områder.
«Satsing på kulturnæring er vel og bra, men vi ser i dette forslaget noen urovekkende momenter, og det er særlig bekymringsfullt at Norsk kulturfond ikke styrkes ytterligere», sier daglig leder Gry Bråtømyr i Norsk jazzforum.

Kulturdepartementet øker ikke Norsk kulturfond i sitt budsjettforslag, på tross av kartlagte behov som har kommet frem i kunstnerutredingen. Kulturdepartementet har også i de seneste årene gitt Kulturrådet flere store direktoratsoppgaver uten å bevilge midler til gjennomføring. Eksempler på dette er blant annet videre forvaltning av knutepunktfestivaler, utvikling av regionale kompetansesentra og kartlegging av arrangørfeltet.

«Flere ordninger i fondet, som musiker – og arrangørordningen, har stått på stedet hvil i en årrekke, noe vi ikke finner holdbart», fortviler Bråtømyr.

Driftsmidler til de nasjonale kulturorganisasjonene, deriblant Norsk jazzforum, er også underlagt Kulturrådet og Norsk kulturfond og har måttet tåle nullindeksregulering i 2016. Uten økning i fondet er det heller ikke her mulighet for vekst eller indeksregulering i det kommende året. Dette gjelder i flere ordninger.

Kreativt Norge
Regjeringen foreslår å bevilge 70 millioner kroner til tiltak som skal legge til rette for vekst og utvikling i kulturell og kreativ næring, og styrke kunstnernes muligheter for økte inntekter.

30 millioner kroner er foreslått til en særskilt satsing på kulturell og kreativ næring i Innovasjon Norge. Norsk kulturråd får i oppdrag å etablere et kontor utenfor Oslo, Kreativt Norge, med 7 millioner kroner til etableringen. Fond for lyd og bilde og Statens kunstnerstipend foreslås å følge dette kontoret.

10 millioner kroner er foreslått til en ordning som skal bidra til regional bransjeutvikling, og ordninger under Norwegian Arts Abroad er foreslått styrket med 6 millioner kroner.

Kulturdepartementet foreslår også en styrking av gaveforsterkningsordningen med 6 mill, og ytterligere 5 mill til Talent Norge.

«Kulturdepartementet har foretatt en del omrokkeringer av budsjettpostene som gjør dette budsjettet uoversiktlig. Det er derfor ikke godt å lese om denne storsatsningen er friske midler eller omrokkeringer», sier Bråtømyr. «Vi er positive til et kulturnæringskontor underlagt Kulturrådet utenfor Oslo, men dette må legges der det er sterke fagmiljøer i dag. Å flytte ut Statens kunstnerstipend og Fond for lyd og bilder er vi derimot mer skeptisk til da man med dette vil bryte opp fagmiljøet i Kulturrådet som er vesentlig for ordningene. Dette vil medføre økte administrative kostnader», sier Bråtømyr.

Kutt i Utenriksdepartementet
Det kuttes nok en gang kraftig i Utenriksdepartementets post Næringsfremme‑, kultur og informasjonsformål. «Vi registrerer kultursatsningen på andre områder, men synes like fult det er bekymringsfullt at kulturposten fases ut i Utenriksdepartementet», sier Bråtømyr.

Flytting og kutt
Frifond og DKS flyttes i sin helhet til tippemidlene, i liket med Musikkutstyrsordningen og Norsk musikkråds tilskuddsordning for landsomfattende musikkorganisasjoner.

«Tippemidler er vel og bra så lenge de øker, men hva med den dagen de ikke lenger gjør det? Vil alle disse viktige tiltakene da få avkortning?» spør Bråtømyr. «Vi savner en vesentlig styrking av Musikkutstyrsordningen slik at ordningen kan gjøres sjangeruavhengig etter Kulturdepartementets ønske. Dette gis det ingen indikasjoner på i budsjettforslaget».

Momskompensasjon til frivilligheten står på stedet hvil, mens kompensasjonen til idretten økes.

Tilskudd til regionale kulturbygg kuttes med 16.7 mill, mens tilskudd til idrettsbygg økes.

Skolekonsertordningen i Kulturtanken (tidligere Rikskonsertene) fases ut i sin nåværende form, og musikken vil deretter inngå som en av seks kunstformer, med lokal forankring i DKS-systemet. Ingen musikere vil ha noen direkte tilknytning til Kulturtanken etter 2018.

Regjeringen foreslår videre å legge ned to av forsvarets korps og kutte 63 musikerstillinger totalt i Forsvarets musikk.

Kulturdepartementet kutter også all støtte til Norsk kulturforum og Norsk publikumsutvikling.

«Alt i alt et lite oppløftende kulturbudsjett», konkluderer Bråtømyr.

Fra forsiden

Nyheter

Søk musiker- og bandstipend 2023

Norsk jazzforum skal fordele kr. 800 000 i musiker- og bandstipend denne høsten. Ordinære musikermedlemmer av Norsk jazzforum inviteres til å søke om personlig fordypnings-/studiestipend eller øvings-/studiestipend for band. Søknadsfrist er 1. oktober 2023.

Intervju

Visdommens vokter

Men det største ressursnettverket i norsk jazz fullt intakt, går Jan Ole Otnæs inn i pensjonistenes rekker. Norsk jazzliv har nytt godt av Otnæs-epoken.

Meld deg på vårt nyhetsbrev