Nyheter

– Etterlyser satsing på det frie feltet

1,5 millioner kroner til musikkensembler utgjør hele økningen til musikkformål i Norsk Kulturfond i Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016. – Et skuffende budsjett for kunstnerøkonomien og det frie feltet, sier daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr.

Regjeringen foreslår å flytte 10 musikk-knutepunktfestivaler med en samlet bevilgning på 48 millioner kroner fra Kulturdepartementets budsjett til festivalordningen i Norsk kulturfond (post 55). Etter en prisindeksregulering av post 55 vil den reelle økningen på posten tilsvare kun 1, 5 millioner kroner.

Kulturdepartementet skriver i en pressemelding at kunstnerøkonomien styrkes, og viser til økningen til blant annet musikkensembler. – Vi er glade for at regjeringen presiserer at det er behov for styrking av det frie feltet, men en økning på 1,5 millioner til ensemblestøtten kan ikke kalles en styrking av kunstnerøkonomien. Jeg er dessverre skuffet på kunstnernes vegne, sier Bråtømyr.

Arrangør- og musikerordningene i Norsk kulturråd står på stedet hvil i statsbudsjettforslaget, og Bråtømyr understreker at begge disse to tilskuddsordningene er viktige for kunstnerøkonomien. Hun skulle gjerne sett at disse ordningene fikk en økning når Kulturdepartementet nå sier de ønsker å styrke nettopp dette feltet.

Avvikler knutepunktordningen
Den varslede avviklingen av knutepunktordningen ble bekreftet i dagens statsbudsjett. Midlene til ti musikkfestivaler overføres nå til festivalordningen i Norsk kulturråd. I Prop. 1 S (2015-2016) skriver Kulturdepartementet at de vil be Norsk kulturråd om å vurdere en differensiert og mer dynamisk festivalordning der de fremste/største festivalene kan gis flerårig tilskudd for å sikre forutsigbarhet og videre utvikling.
– Vi ønsker en helhetlig festivalordning velkommen. Ved å overføre festivalene til Kulturrådet fordrer det også at Kulturrådet følger opp spydspiss-satsningen og lytter til musikkorganisasjonenes forslag om en tredelt festivalordning som gir flere større forutsigbarhet, sier Bråtømyr, og legger til: – Dette fordrer at vi får en ny modell for festivalordningen i Kulturrådet som viderefører de regionale forpliktelsene og har klare retningslinjer.

Jazzen ønsker tredelt festivalordning
I forbindelse med knutepunkthøringen på senvinteren i år la Norsk jazzforum sammen med flere andre musikkorganisasjoner frem et forslag til en tredelt ordning; årlig prosjekttilskudd, flerårig forutsigbar festivalstøtte og en spydspiss-satsning nærliggende den knutepunktordningen er i dag. Dette vil sammen forme en mer helhetlig festivalsatsing der man ser spydspissene i sammenheng med resten av festivalfeltet.

Knutepunktordningen har hatt som formål å løfte fram enkeltfestivaler som spydspisser innenfor flere musikksjangre, og har med finansieringsmodellen sikret midler også fra regionale myndigheter. Moldejazz har vært en av festivalene med knutepunktstatus, og mister med dette en forutsigbar og trygg støtte. – Spydspisser må vi fortsatt ha, og Moldejazz bør være en av disse, sier daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr. – Samtidig må vi sikre at også de lokale myndighetene videre forplikter seg til spydspissene, fortsetter hun.

Freder klassisk
Kulturdepartementet ønsker å fjerne de øremerkede midlene på statsbudsjettet fra 14 av de 16 festivalene i knutepunktordningen. De to festivalene som står igjen i forslaget til statsbudsjett er Festspillene i Bergen og Festspillene i Nord-Norge. Daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr, stiller spørsmål ved Kulturdepartementets «freding» av det klassiske musikkfeltet. – Jeg undres over hvorfor man konsekvent verner om all struktur i det klassiske feltet. Dette er en klar forskjellsbehandling, sier Bråtømyr.

Utenriksdepartementets kulturmidler
I 2014 og 2015 ble det kuttet grovt i Utenriksdepartementets kulturmidler. I forslag til statsbudsjett for 2016 ligger en økning på 2,6% til Næringsfremme-, kultur- og informasjonsformål til 66,4 millioner kroner. Dette er likevel ikke i nærheten av 2014-nivået på 90,4 millioner.

– Dette bekymrer oss, sier Gry Bråtømyr. – Regjeringen ønsker å bygge kulturnæring, men kutter i en av de viktigste ordningene for å sørge for at norske musikere bygger et internasjonalt nettverk, og en ordning som sørger for at festivaler kan invitere inn utenlandsk bransje og presse. Kultur er et viktig felt som absolutt hører inn under Utenriksdepartementet. Her trengs det styrking, ikke kutting, mener Bråtømyr.

Økning i gaveforsterkning- og momskompensasjonsordningene
Regjeringen foreslår en videreføring av Gaveforsterkningsordningen som nå også skal gjelde for blant annet musikkfeltet med en økning på 15 millioner kroner. Videre foreslås det å styrke momskompensasjonsordningen med 60 millioner kroner og å kutte årsavgiften til frivillighetsregisteret. – Dette vil gi frivilligheten et positivt løft, sier daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr.
Kulturdepartementet kommenterer også evalueringsrapporten av Musikkutstyrsordningen (MUO) i Prop. 1 S (2015-2016), og skriver at rapporten konkluderer med at MUO oppfyller sitt formål. Departementet vil følge opp rapporten og vurdere framtidig innretning av ordningen og dens formål.

Fra forsiden

Nyheter

Nesodden Jazzklubb kåret til Årets jazzklubb

Nesodden Jazzklubb ble søndag 19. mai tildelt prisen Årets jazzklubb 2024. Klubbens arrangementer bærer preg av god atmosfære, profesjonalitet og godt besøk, skriver Norsk jazzforum i begrunnelsen for tildelingen, og trekker fram klubbens gode og varierte programmering og ildsjelenes smittende engasjement.

Nyheter

Ny medlemsavtale på festivalartikler

Norsk jazzforum har inngått avtale med Artisti Profil som gir våre medlemmer, både festivaler og andre medlemsgrupper, rabatter på t-skjorter og festivalartikler.

Meld deg på vårt nyhetsbrev