Nyheter

Kulturrådsrapport lagt fram

Kulturdepartementets utredningsgruppe la 2. juni fram sin rapport om Norsk kulturråd. Fagkomiteene får større beslutningsmakt og rådet vil bli mer overordnet. Det foreslås at Norsk kulturråd endrer navn til Kulturstyret, men at administrasjonen beholder Kulturrådet som navn.

(På bildet over: Kulturminister Thorhild Widvey og utredningsgruppens leder Christine Hamnen.
Foto: KUD)

Kulturdepartementets utredningsgruppe som har evaluert Norsk kulturråd har kommet med en rekke forslag til endringer i sin rapport. – Men det er ikke sikkert dette får så store følger for aktørene i norsk kulturliv.  Kulturrådets sterke stilling ser ikke ut til å bli svekket selv. Viktige støtteordninger ser ut til å bli opprettholdt. Det ligger heller ikke an til oppsplitting av funksjoner, ei heller noe i retning av regionalisering, sier daglig leder i Norsk jazzforum, Tore Flesjø.

Det gis beslutningsmakt til fagkomiteene og rådet vil få en mer overordnet og strategisk makt. Det vil bli valgt inn personer i rådet som har annen bakgrunn enn den kunstneriske. Stipenddelen vil bli lagt inn under rådet, men vil få egne fagkomiteer.
– Noen musikere vil nok være kritiske til at det i denne sammenheng ikke lenger er kunstner-organisasjonene som skal oppnevne disse komiteene, men det nye Kulturstyret selv, sier Flesjø.

I praksis betyr dette at søknader skal sendes som før og at det er fagkomiteene som vil avgjøre sakene. Diskusjonen om hva som skal forbli på den såkalte Post 74 i Kulturrådet og hva som skal kunne legges direkte under poster som for eksempel Post 78 i Kulturdepartementet, vil avgjøres av om behandlingen skal være kunstnerisk vurdert eller mer organisatorisk. Det kan bety at for eksempel støtten til sjangerorganisasjonene i sin helhet kan flyttes til departementet. Det samme kan komme til å gjelde for eksempel de regionale jazzsentrene. Egeninitierte tiltak hvor Kulturrådet har en produksjonsrolle utfases. Utredningsgruppen tydeliggjør at Kulturrådet, inkludert Norsk kulturfond, har ansvar for å se helhetlig på behovene i kunstfeltet, uavhengig av nasjonale skillelinjer. Navnemessig foreslås det at Norsk kulturråd blir til Kulturstyret og administrasjonsdelen beholder Kulturrådet som navn.

Utredningsgruppen anbefalinger
Utredningsgruppen mener at de anbefalingene gruppen legger frem, samlet sett vil føre til en mer moderne og rasjonell drift av de ulike delene som omfattes av Kulturrådets virksomhet. Enkelte av anbefalingene vil kunne innebære begrensede merutgifter.
Her følger en samlet oversikt over utredningsgruppens anbefalinger:

Oppnevning og  sammensetning av råd og fagutvalg
1. Utredningsgruppen anbefaler at det videreføres en struktur med et råd og med fagutvalg nedsatt av rådet. Rådet videreutvikles som strategiorgan som har som hovedoppgave å sikre en god og hensiktsmessig fordeling av midlene i Norsk kulturfond samt å tilrettelegge for en helhetlig forvaltning i fagutvalgene og for utvikling i kulturfeltet.
2. Rådet skal være bredt sammensatt og skal bestå av medlemmer med kompetanse innenfor kunst- og kulturfeltet, organisasjon og ledelse, økonomi, forskning og utvikling. Medlemmene skal ikke representere særskilte kunstfelt. Medlemmene bør ha innsikt i det kulturpolitiske systemet.
3. Rådet bør bestå av syv medlemmer. Oppnevning bør skje for fire år av gangen og ikke være rullerende.
Gjenoppnevning av rådsmedlemmer bør bare skje én gang. Numeriske varamedlemmer oppnevnes etter behov.
4. Det nedsettes en valgkomité som utarbeider forslag til sammensetning av rådet. Kulturdepartementet utarbeider retningslinjer for valgkomiteens arbeid. Fylkeskommunene eller andre definerte regionale enheter gis rett til å foreslå rådsmedlemmer overfor valgkomiteen.
5. Rådet må ha fleksibilitet i forbindelse med bruken av fondsmidlene. En fullmakt til å overføre midler mellom kapitler på statsbudsjettet innenfor en ramme av fem prosent anbefales.
6. Rådet oppnevner fagutvalgene og gir retningslinjer for fagutvalgenes arbeid og for de ulike avsetningene.
7. Fagutvalgene fatter vedtak i alle saker om enkelttilskudd, på bakgrunn av et kunst- og kulturfaglig skjønn.
8. Medlemmene i fagutvalgene skal ha tung kunst- og kulturfaglig kompetanse innenfor fagutvalgets felt. Rådet skal sørge for god geografisk spredning og bred sammensetning av kompetanse ved oppnevning av fagutvalgene. Det foreslås opprettet en forslagsdatabase der for eksempel fylker, kommuner, organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner kan komme med forslag om fagutvalgsmedlemmer.

Organisering av armlengdesoppgaver

9. Forvaltningen av statens stipend og garantiinntekter legges til rådet. Disse fordeles av egne stipendkomiteer oppnevnt av rådet. Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere avvikles.
10. Tiltak på post 74 som egner seg for en kunstfaglig vurdering, legges inn i Norsk kulturfond. Øvrige tiltak som i dag ligger på post 74, flyttes til andre poster på Kulturdepartementets budsjett.
11. Post 56 avvikles. All støtte fra Norsk kulturfond bevilges over én post, post 55, på de respektive kapitler/fagområder på Kulturdepartementets budsjett.
12. Ordninger, tilskuddsformål og utvalgs- og komitéstrukturer gjennomgås med sikte på forenkling og samordning og for å sikre en fleksibel og transparent forvaltning av fonds- og stipendmidler.
13. Regelen om at institusjoner med fast årlig statstilskudd som hovedregel ikke skal kunne søke om støtte fra Norsk kulturfond, videreføres. Unntak fra hovedregelen bør vurderes blant annet for å fremme institusjonenes samarbeid med det frie feltet.
14. Ved forvaltning av midler til forskning og utredning og i forbindelse med andre egeninitierte tiltak skal fagadministrasjonen hovedsakelig innta en bestillerrolle, ikke en utførerrolle.

Organisering av direktoratsoppgaver

15. Arkivutviklingsoppdraget overføres til Riksarkivaren.
16. Post 77 (eksklusive sikringsmidlene) omgjøres til søkbare utviklingsprogrammer med klare mål. Innenfor avsetningen etableres det såkornsmidler som kan sikre igangsetting av for eksempel digitale utviklingsprosjekter.
17. Egeninitierte tiltak hvor Kulturrådet har en produksjonsrolle utfases.
18. Arbeidet med digitalisering og utvikling på kulturvernfeltet må koordineres mellom de sentrale statlige etatene på området. Kulturdepartementet må ta initiativ til et nærmere samarbeid på området.
19. Det tydeliggjøres at Kulturrådet, inkludert Norsk kulturfond, har ansvar for å se helhetlig på behovene i kunstfeltet, uavhengig av nasjonale skillelinjer.
20. Flertallet anbefaler at det kollegiale organet og fagadministrasjonen får hvert sitt navn, henholdsvis Styret for Norsk kulturfond og statens kunstnerstipend (Kulturstyret) og Kulturrådet.

Fra forsiden

Nyheter

Festivaler i fleng tross alt

Med halsstarrig optimisme gjenoppstår jazzfestivalene på Hamar, i Trondheim og Stavanger i begynnelsen av mai. Og flere følger.

Nyheter

– Musikerne kan ikke leve på dugnad

Norsk jazz er i verdenstoppen, men musikerne har mistet livsgrunnlaget under pandemien. Jazzmusikere kan ikke leve på dugnad, ordningene for frilansere må justeres, mener et samlet landsmøte i Norsk jazzforum.

Meld deg på vårt nyhetsbrev