Nyheter

Informasjon i forbindelse med koronaviruset

Her samler Norsk jazzforum relevant informasjon og lenker om situasjonen rundt koronaviruset. Siden oppdateres fortløpende.

Oppdatert 9. april kl 17:50

Norsk jazzforum følger situasjonen rundt koronaviruset tett, og er i løpende dialog med nettverket av kulturorganisasjoner og fagforeninger om tiltak. Norsk jazzforum sender ut regelmessige eposter for å holde medlemmene oppdatert på utviklingen. Har du som medlem ikke mottatt epost, ta kontakt med oss.

Kompensasjonsordning for frilansere og selvstendig næringsdrivende
Arbeids- og sosialdepartementet har kommet med en midlertidig forskrift om kompensasjonsytelse til selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet hele eller deler av inntekten. Den nye, midlertidige ordningen dekker opptil 80 prosent av inntekten, begrenset oppad til en årsinntekt på 6G og gjelder inntekt som ikke gir rett til dagpenger. Ordningen omfatter de som har hatt bortfall av inntekt 16. mars eller senere. Kompensasjonen gis fra og med dag 17 etter inntektstapet. Søknadsfunksjonen er på plass i begynnelsen av mai. Les mer på NAVs nettsider.

Kombinasjonsinntekt
Hvordan skal du med kombinasjonsinntekt forholde deg til de forskjellige trygdeytelsene? Creo forsøker å skape klarhet i de forskjellige ordningene her. Det er mye usikkerhet tilknyttet koronasituasjonen angående hvilke offentlige hjelpetiltak som gjelder for hvem. NAV-systemet kan vanligvis være forvirrende for enhver bruker, og kanskje spesielt for de som har kombinasjonsinntekter. Med kombinasjonsinntekter menes at en har både lønnsinntekter, fra ansettelse eller frilansoppdrag, samtidig som man også har inntekt fra næringsdrift, skriver Creo.

Creo forklarer her forskjellen på frilansere og selvstendig næringsdrivende i folketrygdrettslig forstand

Kompensasjonsordning for arrangører 
Regjeringen har satt av 300 millioner kroner til kulturfeltet i en kompensasjonsordning for arrangører som følge av avlysning, stengning eller utsettelse av arrangementer. Kompensasjonsordningene vil gjelde for arrangementer som var planlagt i perioden fra og med 5. mars og til og med 30. april 2020, og som måtte avlyses, stenges eller utsettes etter pålegg eller råd fra myndighetene. Ordningene avsluttes når råd fra myndighetene om stengning av arrangementer faller bort. 
Ordningene forvaltes av henholdsvis Kulturrådet og Lotteri- og stiftelsestilsynet. Arrangører som var registrert i Frivilligregisteret  før 5. mars 2020 søker hos Lotteri- og stiftelsestilsynet. Arrangører registrert i Enhetsregisteret før 5. mars 2020 søker hos KulturrådetDe åpner for søknader på sine nettsider 14. april, med søknadsfrist 21. april. 

Inngåelse av nye kontrakter
Creo har kommet med en veiledning for inngåelse av nye kontrakter i en koronaverden: Det er nå allment kjent at koronaviruset med all sannsynlighet vil utgjøre en risiko for avlysninger av kulturelle arrangementer i lang tid fremover. Det er derfor viktig at avlysningsrisikoen tas med i beregningen ved inngåelse av nye kontrakter. Creo mener at avlysningsrisikoen må fordeles på oppdragsgiver og oppdragstaker, og har derfor utformet et forslag til avlysningsklausul. Les mer om dette her hos Creo.

Kulturrådets ordninger
Inntil 30 millioner av midlene i Norsk kulturfond settes av i en egen tilskuddsordning for kunst- og kulturprosjekter under korona-pandemien. Nå er både retningslinjer og søknadsskjema klare, med første søknadsfrist 5. mai. Ordningen er tverrgående, og skal stimulere til nye måter å produsere og formidle kunst og kultur på i den pågående krisen. Formålet er å bygge opp under og stimulere til kreativitet og eksperimentering i møte med de begrensingene som legges i forbindelse med koronaviruset. Både kunstnere, produsenter, kuratorer, arrangører og arenaer, lag og organisasjoner kan søke. Ordningen omfatter også kulturvernprosjekter som dokumenterer og formidler situasjonen i kultursektoren under denne krisen. Retningslinjer og veiledning for ordningen finner du her.

Kriteriene for kompensasjonsordningen for avlyste, stengte og utsatte arrangementer i kultursektoren, ble offentliggjort 3. april. Søknadsskjemaet vil være klart 14. april, med søknadsfrist 21. april. Les mer om kompensasjonsordningen hos Kulturrådet her. Regjeringens forskrifter kan du lese her.

Fredag 3. april melder Kulturrådet også om at de forlenger perioden der tilskudd kan beholdes for avlyste arrangementer. Dette er en forlengelse av en praksis Kulturrådet innførte 11. mars, for arrangementer som skulle finne sted ut april måned. Nå utvides dette til å gjelde arrangementer helt frem til sommeren. Kulturrådet vil heller ikke kreve tilbake forskutterte honorarer til kunstnere eller underleverandører i forbindelse med forberedelsesarbeid, eller honorarer som er utbetalt for arbeid som allerede er utført.

Tiltakspakker og rettigheter
Stortinget har vedtatt økonomisk krisepakke. Den inkluderer blant annet en bedre inntektssikringsordninger for selvstendige næringsdrivende og frilansere, akutt økonomisk sosialhjelp fra NAV og kompensasjonsordning (se Kulturrådet) for kulturfeltet.

Creo som er Norges største kunstnerorganisasjon, jobber kontinuerlig for gode og effektive ordninger som kan hjelpe feltet i denne situasjonen. Her på denne siden har Creo samlet informasjon og svar på spørsmål om permittering, dagpenger, sykepenger, omsorgspenger, kompensasjonsordninger og krisepakker.

Andre aktuelle lenker til Creo:
– Omsorgspenger når barnehage og skole er stengt
– Angstlindring og selvisolasjon, en veiledning
– «Koronavett-regler», noen råd for god mental helse
– Mental helse og Korona
Creo skriver her om krisepakken Stortinget la fram 16. mars.
Creo ber nå Regjeringen om flere viktige tiltak for bøte på utfordringene knyttet til myndighetenes pålagte avlysninger og svikten i etterspørsel 
Creo sin vurdering av rettigheter i forbindelse med avlyste oppdrag.
– Midlertidig kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende, nødvendige avklaringer

Ekstraordinære midler i FFUK
FFUK har opprettet en ekstraordinær tilskuddsordning for å kompensere for tapte honorar som konsekvens av avlyste arrangement. Det kan søkes om inntil kr 3000 per avlyste engasjement, og totalt inntil kr 30 000. Søknadsfristen for første runde var onsdag 1. april kl. 13.00. Les mer om denne ordningen her.

Styret i Creos vederlagsfond besluttet 30. mars å donere 2 millioner kroner til de musikerne som blir rammet av avlyste arrangementer. Istedenfor å dele ut midlene gjennom egen organisasjon, valgte styret i vederlagsfondet å donere pengene til det ekstraordinære støttetiltaket som Fond for utøvende kunstnere (FFUK) har opprettet.

Norsk jazzforums ad hoc-tilskudd
Medlemmer av Norsk jazzforum som allerede har fått ad hoc-tilskudd til konsert, turneer eller prosjekter, vil ikke få krav om tilbakebetaling om disse blir avlyst på grunn av korona-situasjonen.
Det er mulig for musikermedlemmer å søke ad hoc-ordningen om midler som kompensasjon for avlyste konserter i forbindelse med koronaviruset. Det søkes på vanlig måte i søknadsportalen. I søknaden fører man opp det opprinnelige budsjettet og beskrivelse av turneen, men det må også redegjøres for hvordan den økonomiske situasjonen endret seg som følge av avlysningen. Utover dette gjelder vanlige retningslinjer for ad hoc også ved slike søknader. Mer informasjon om denne ordningen her.

Andre tilskuddsordninger:
Music Norway melder at de som følge av utbruddet av koronaviruset, vil justere praksis i retningslinjene for sine tilskuddsordninger.
Kulturtanken melder at samtlige fylkeskommuner har bekreftet at det for avlyste DKS-turneer vil utbetales honorar til utøvere i henhold til inngåtte avtaler.
Gramo fremskynder 2020-utbetalingen.
– FFUK forvalter donasjoner til utøvere
Creos vederlagsfond vil ikke kreve tilbake midler.
(er det andre ordninger med tiltak som vi ikke har nevnt her, tips oss gjerne)

Strømming av konserter og TONO
TONO har her laget en guide for direktesending av musikk på nett.

Kartlegging av ringvirkninger
Musikkindustriens næringsråd (MIR), som Norsk jazzforum er en del av, setter opp en undersøkelse i samarbeid med BI:CCI for å kartlegge ringvirkningene i musikkfeltet. Denne vil vi distribuere til Norsk jazzforums medlemmer når den er klar, forhåpentligvis om ikke så lenge. Medlemmene i MIR var samlet til ekstraordinært Rådsmøte fredag 20. mars for å oppsummere krisen og legge en felles plan for arbeidet fremover. 
Norsk musikkråd har sendt ut en egen kartlegging til frivilligheten.

I mediene:
– Musikkfestivalene trygler om avklaring: – Desperat situasjon
Ballade følger koronakrisen for musikkfeltet her
Musikkultur følger koronakrisen for musikkfeltet her
Klassekampen følger koronakrisen for kulturfeltet her
Frilansere og selvstendig næringsdrivende kan få akutt økonomisk sosialhjelp fra NAV, uten vanlig behovsprøving.
Jurist i Creo forklarer i denne artikkelen hvilke rettigheter frilansere har når epidemien rammer jobben.

Andre aktuelle lenker:
Folkehelseinstituttets råd knyttet til koronasmitte ved store arrangementer.
Annen informasjon og kontaktinfo fra Folkehelseinstituttet.
Norske Konsertarrangører oppdaterer informasjon her.
Info og råd om god risikovurdering og planlegging fra DSB.

Fra forsiden

Nyheter

Lanserer digital ressurs for et musikkfelt i krise

De regionale kompetansesentrene har gått sammen om å opprettet ressursbanken Musikkhjemmekontoret, som samler, formidler og kommuniserer de viktigste ressursene og informasjonen for musikkfeltet under koronakrisen.

Nyheter

Jazzintro på vent

Like før påske skulle første runde av Jazzintro 2020 vært arrangert, men på grunn koronasituasjonen er lanseringsprogrammet satt på vent. Norsk jazzforum forsikrer likevel om at Jazzintro skal arrangeres i en eller annen form.

Meld deg på vårt nyhetsbrev