Nyheter

Innfrir målet om 1 prosent

Den avtroppende regjeringen la i dag fram forslag til statsbudsjett for 2014, og med en økning på 840 millioner innfrir de målet om 1 prosent av budsjettet til kultur.

(foto: Ketil Frøland/Kulturdepartementet)

– Et historisk budsjett. Aldri før har kulturbudsjettet vært så solid og omfattende, sa kulturminister Hadia Tajik på departementets pressekonferanse i dag, kun én time før regjeringen gikk av.

Musikkfeltet økes med over 64 millioner  i statsbudsjettet. 13 millioner foreslås fordelt på de sjangerovergripende ordningene i Norsk kulturråd for publisering av musikkinnspillinger, arrangører, musikere og ensembler, med særlig vekt på de to førstnevnte. Music Norway får 1,7 millioner ekstra. Momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner foreslås økt med 252 millioner. Nasjonal jazzscene får en ønsket økning på 600 000 kroner, og Trondheim Voices får en flerårig prosjektstøtte under den nye korordningen.  Jazzfeltet ellers får en indeksøkning på nærmere 3,5%, en økning som sammen med momskompensasjonen faktisk har en betydning for mange aktører på feltet.

Prøveordningen for likestillingsprosjekter på musikkområdet foreslås videreført med 1 million kroner i 2014.  – Veldig gledelig at denne viktige ordningen videreføres. Det er nødvendig å sette i gang langsiktige tiltak på mange ulike nivåer for å utjevne kjønnsbalansen i norsk musikkliv, sier informasjonsansvarlig i Norsk jazzforum, Camilla Slaattun Brauer, som likevel er skuffet over at ikke ordningen økes i 2014.

Fokus på kunstnerkår og arrangører
På tampen av sin regjeringsperiode har kulturminister Hadia Tajik nedsatt et par arbeidsgrupper som oppfølging av det nye Kulturløftet på musikkfeltet. Arbeidsgruppa som skal se på tiltak for å bedre kunstnernes levekår ble lansert 11. oktober.  Gruppa skal foreslå tiltak for å bedre kunstnernes levekår, nærings-/ inntektsgrunnlag og tilgang til velferdsordninger. En annen arbeidsgruppe  skal kartlegge arrangørfeltet og se på behov, vurdere tiltak som kan styrke samarbeid på tvers av sjangre, mellom arrangører og spillesteder samt produksjons- og utøverleddet. Daglig leder i Norsk jazzforum, Tore Flesjø, er invitert til å delta i arbeidsgruppen for arrangørfeltet som skal levere sin rapport 1. juni neste år. – Dette er to områder på musikkfeltet det er svært viktig å ta tak i. Vi håper den nye regjeringen vil følge opp konklusjonene som legges frem, sier Flesjø.

Den nye regjeringens kulturprioriteringer
Den påtroppende regjeringens kulturpolitikk har ikke vært særlig tydelig i valgkampen, men de har lansert enkelte  kulturpolitiske tiltak. Prioritering av det frie feltet og frilansere samt forenkling av regelverket for selvstendig næringsdrivende kunstnere, er tiltak som er viktige for å styrke musikerne levekår.  Den nye regjeringen sier også at de skal vektlegge kultur som næring i større grad og styrke mulighetene for entreprenørskap i kultursektoren. Gjennom sin ordning Musikkentreprenører ønsker Norsk jazzforum å skape kreative arbeidsplasser lokalt og bidra til et rikt lokalt kulturliv. – Norsk jazzforum ønsker å stimulere til at musikere får igangsatt prosjekter, og vår basisstøtte som har som formål å legge til rette for oppstart av et langsiktig entreprenørskap. Dette er tiltak den nye regjeringen bør støtte, sier Tore Flesjø, daglig leder i Norsk jazzforum.

Fra forsiden

Nyheter

Innspill til Kulturrådet og NOU-utvalget

I slutten av mai deltok daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr, i et dialogmøte med Kulturrådet og NOU-utvalget. Bakgrunnen for møtet var å se flere sider av musikklivet og virkemiddelapparatet i sammenheng.

Meld deg på vårt nyhetsbrev