Nyheter

Evaluering av kompetansenettverk

Norsk kulturråd har evaluert tilskuddsordningen for regionale kompetansenettverk. Nå venter en avgjørelse om framtidig status.

Tilskuddsordingen for regionale kompetansenettverk ble etablert i 2009 da fire nye nettverk mottok støtte fra Kulturdepartementet. Ordningen som siden har vært administert av Norsk kulturråd, ga i år tilskudd til seks nettverk landet over. Nettverkene har bestått av allerede etablerte regionale jazzsentre, kompetansesentre for rock og av folkemusikkorganisasjoner.

Visjon om samarbeid på tvers av sjangre
I 2006 var visjonen i det musikkpolitiske samarbeidet Samstemt! å øke regionalt samarbeid på tvers av sjanger. De regionale kompetansenettverkene er ment å skulle fylle mange behov og oppgaver. Oppgavene ville være ganske like i alle regionene da det dreier som om nettverksbygging og service ovenfor bransjen, arrangører og artister, i tillegg til mer spesialiserte aktiviteter i den enkelte region. Strukturen og organiseringen ville derimot variere i de ulike regionene. Samstemt! har ment det var en forutsetning at sentre for pop/rock og folkemusikk ble etablert og bygget opp parallelt med at jazzsentrene ble videreutviklet.

Felles utfordringer og ulike erfaringer
Da Norsk kulturråds evalueringsrapport ble lagt frem 3. september ble det pekt på flere utfordringer ved ordningen. Kompetansebegrepet oppleves snevert og skaper begrensninger i samarbeidet framfor muligheter. Kravet om regional medfinansiering skaper problemer for lokale budsjett som allerede er lagt. Samtidig har samarbeidet mellom ulike aktører og sjangre vist at det finnes en rekke felles utfordringer som de regionale kompetansenettverkene godt kan håndtere, som for eksempel arrangørutvikling, publikumsutvikling, utøvernes kår og interesse for levende musikk.

– De siste fem årene har vist at vi kan utvikle samarbeid, kunnskap og kjennskap mellom sjangrene. En rekke positive resultater av dette er beskrevet i rapporten. Sammen med det faktum at et helt nytt sjangersamarbeid på regionalt nivå er etablert, tilsier dette at tilskuddsordningen for regionale musikknettverk må videreføres. For å utnytte sjangersamarbeidet til fulle må folkemusikken og rocken løftes og jazzsentrene må videreutvikles. Når sjangrene blir likestilte på regionalt nivå kan vi løse oppgaver i fellesskap til beste for utøvere, musikkbransje og konsertarrangører, skriver Kari Grete Jacobsen, daglig leder i Østnorsk jazzsenter, i et innlegg på Ballade 3. september 2012.

– Må videreføres
De regionale jazzsentre har gjennom sine kompetansenettverk hatt fokus på ulike tiltak og aktiviteter. Men erfaringene er gode og de fem jazzsentrene mener ordningen må videreføres. Sammen med Norsk jazzforum har de regionale jazzsentrene levert innspill med fire punkter til Norsk kulturråd i forbindelse med evalueringen;

•    Bredere definisjon av kompetansebegrepet !
Kompetanse-begrepet må utvides: Det må dekke bredere kompetansemessig og bør være mer i tråd med Samstemts forslag (2007) og evaluatorenes forslag (kap 2). En må også dekke en operativ type opplæring og være fleksibel i forhold til forskjellighetene i sjangernes og de ulike landsdelens behov. Erfaringene fra driften hittil bekrefter dette.

•    Også andre opplæringstilbud
Grensen til andre utdanningstilbud (steder/ institusjoner) må gås opp. Den siste tiden er det kommet flere studietilbud med relevans på høyskole- og universitetsnivå. Dette gjelder både offentlig og privat. Situasjonen er derfor forskjellig fra hva det var ved oppstart av kompetansenettverkene. Et økende antall musikere får høyskole og universitets-utdannelse og flere av linjene inkluderer økonomi, administrasjon og markedskunnskap for musikkfeltet. Allikevel vil det være enkelte deler innenfor de forskjellige sjangerne som trenger noe spesialkompetanse. Dette segmentet vil derfor være viktig framover. Gjerne som et lavterskel basert regionalt tilbud. Dette vil også gjelde kompetanseutviklingstiltak overfor arrangører. I alle tilfelle hensyntatt at evalueringsrapporten understreker at det er det profesjonelle feltet som skal dekkes.

•    Videreutvikling av sentre
Jazzsentrene må gis anledning til å utvikle seg videre, samtidig som folkemusikk og rock bør få støtte til sine ønsker om å etablere sentre på sitt felt. Erfaringene viser at det er nødvendig å sikre et basisnivå også for disse sjangerne, for å videreutvikle nettverkssamarbeidet. Dette betyr at folkemusikken og rocken må få egne midler til drift. Samtidig fortsetter nettverksarbeidet og ikke bare til en snevert definert kompetanseformidling. Gjennom dette arbeidet er det blitt etablert et samarbeid på tvers av sjangrene på regionalt nivå som en ikke hadde tidligere.

•    En fast og forutsigbar ordning (fortsatt på Post 74) og avklaring med regionale myndigheter
A. Ordningen med regionale kompetansesentre/nettverk må ikke få en prosjektorientert støtteform/ordning, men må legges inn under en post som har langsiktighet og forutsigbarhet, for at dette skal fungere. I alle tilfelle bør og skal sentrene samvirke i nettverk. Det vil også være slik at dagens støttenivå på 5 mill kroner må økes og at sjangersentrenes utvikling er å anse som et nødvendig tillegg, budsjettmessig. Det må ikke bli en sentralisert støtteordning som alle kan søke. Men en ordning som er tilpasset de sjangerenhetene som saken er tiltenkt samtidig som de skal ha en klar regional tilknytning.

B. Som evalueringsrapporten fastslår: dersom ordningen baseres på samfinansiering med fylkeskommunene, må det etableres en toveis avtale for ordningen mellom Kulturrådet og fylkene.

Fra forsiden

Nyheter

Nesodden Jazzklubb kåret til Årets jazzklubb

Nesodden Jazzklubb ble søndag 19. mai tildelt prisen Årets jazzklubb 2024. Klubbens arrangementer bærer preg av god atmosfære, profesjonalitet og godt besøk, skriver Norsk jazzforum i begrunnelsen for tildelingen, og trekker fram klubbens gode og varierte programmering og ildsjelenes smittende engasjement.

Nyheter

Ny medlemsavtale på festivalartikler

Norsk jazzforum har inngått avtale med Artisti Profil som gir våre medlemmer, både festivaler og andre medlemsgrupper, rabatter på t-skjorter og festivalartikler.

Meld deg på vårt nyhetsbrev